top of page

Privacy

Privacyverklaring

Praktijk BINT gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Praktijk BINT verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst Praktijk BINT u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens door Praktijk BINT

Praktijk BINT is een zorgaanbieder en biedt psychologische hulp voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen en systemische hulp voor gezinnen.

Praktijk BINT gebruikt in sommige gevallen persoonsgegevens. Bij het aanmelden van hulpverlening heeft Praktijk BINT NAW-gegevens, geboortedata, contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres nodig om uw vraag of aanmelding goed te kunnen beantwoorden of registreren.

Plichten en verantwoordelijkheden van Praktijk BINT
Praktijk BINT heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Praktijk BINT neemt beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat kunnen technische beveiligingsmaatregelen zijn, zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen. De medewerkers van Praktijk BINT hebben een geheimhoudingsplicht, en toegang tot persoonsgegevens wordt alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn.

Bewaartermijn 
Praktijk BINT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van zijn taken en de naleving van wettelijke verplichtingen. De verplichte bewaartermijn van dossiers is 20 jaar. 

Verstrekking aan andere organisaties 
Praktijk BINT verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, tenzij Praktijk BINT daartoe een bevoegdheid heeft op grond van een wettelijke bepaling. Met organisaties die - in opdracht van Praktijk BINT- uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Praktijk BINT blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw rechten 
U heeft een aantal rechten als Praktijk BINT uw persoonsgegevens gebruikt: 

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen

  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij Praktijk BINT

  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te laten corrigeren, te laten verwijderen of te laten afschermen wanneer u dat wenst 

  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan Praktijk BINT om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen

  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke

  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Praktijk BINT. Praktijk BINT voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking

  • Inzagerecht: als u een aanvraag wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens dan kunt u uw verzoek digitaal of schriftelijk indienen. Praktijk BINT reageert binnen 4 weken. U kunt daarna aan Praktijk BINT vragen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook hierop reageert Praktijk BINT binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren.

 

Gebruik van de website
De website van Praktijk BINT kan linken naar websites van anderen. Praktijk BINT is niet verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving op het gebied van privacy door derden.

Telefoongesprekken 
Telefoongesprekken worden door Praktijk BINT niet opgenomen en bewaard.

Contact 
De Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk BINT  is I Veenstra.  Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of als u vragen heeft voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u contact opnemen met Praktijk BINT via het e-mailadres info@praktijkbint.nl

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder waarschuwing door Praktijk BINT gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op  www.praktijkbint.nl gepubliceerd zijn.

bottom of page